Raport: Data Space w Polsce. Plan skutecznego wdrażania i rozwoju

44

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i rosnące znaczenie danych jako kluczowego zasobu gospodarczego skłaniają kraje Unii Europejskiej do intensyfikacji działań na rzecz budowy zintegrowanych przestrzeni danych – pisze Platforma Przemysłu Przyszłości

W Polsce, inicjatywa ta zyskała szczególną uwagę, co dokumentuje raport „Data Space w Polsce: Plan skutecznego wdrażania i rozwoju” autorstwa Louisa Barker, Ewy Zborowskiej, Massimiliano Clapsa, Remi Letempe oraz Jarosława Smulskiego.

Znaczenie danych w gospodarce

Zgodnie z raportem, dane przekształcają zarówno przedsiębiorstwa, jak i administrację publiczną, wpływając na codzienne doświadczenia konsumentów oraz funkcjonowanie społeczeństwa. Inteligentne wykorzystanie danych pozwala rządom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji politycznych, poprawia życie obywateli i zwiększa efektywność działań administracyjnych. Sektor prywatny również czerpie strategiczne korzyści z danych, które wspierają rozwój innowacji i efektywność operacyjną.

Polska na tle Europy

Wartość gospodarki opartej na danych w 27 krajach Unii Europejskiej osiągnęła w 2022 roku około 500 miliardów euro, co stanowiło wzrost o 8,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecnie gospodarka ta stanowi 3,9% PKB UE. W Polsce prognozowany wzrost wartości tej gospodarki wyniesie z 19 miliardów euro w 2022 roku do ponad 24 miliardów euro w 2025 roku.

Kluczowe aspekty wdrażania przestrzeni danych

Raport wskazuje na kilka kluczowych aspektów niezbędnych do skutecznego wdrożenia przestrzeni danych w Polsce:

  1. Zarządzanie danymi – Skuteczne zarządzanie danymi wymaga ustalenia jasnych zasad dotyczących udostępniania danych, ochrony prywatności oraz suwerenności cyfrowej. Organizacje muszą przestrzegać standardów interoperacyjności i regulacji prawnych, co jest szczególnie ważne w ekosystemie opartym na współpracy różnych sektorów.
  1. Modele operacyjne – Współdzielenie danych może odbywać się poprzez różne modele, takie jak otwarte repozytoria danych, rynki danych oraz zaufane sieci danych. Każdy z tych modeli ma swoje specyficzne wymagania i korzyści, które mogą być dostosowane do potrzeb różnych sektorów gospodarki.
  1. Ramy prawne – Unia Europejska wdrożyła szereg regulacji mających na celu promowanie bezpiecznego i efektywnego udostępniania danych. Przepisy te obejmują m.in. Rozporządzenie o Zarządzaniu Danymi (Data Governance Act), Rozporządzenie o Danych (Data Act), oraz Dyrektywę o Otwartym Dostępie do Danych.

Rola organizacji wspierających

W raporcie podkreślono znaczenie regionalnych i międzynarodowych organizacji, takich jak GAIA-X, FIWARE oraz International Data Spaces Association (IDSA), które wspierają rozwój przestrzeni danych. W Polsce kluczową rolę odgrywają krajowe centra, takie jak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), które promują standardy i innowacje związane z zarządzaniem danymi.