Polisa od utraty zysku? Tak, ale ubezpieczyciele stawiają warunki

234
  • Nieplanowana przerwa w działalności produkcyjnej lub problemy z magazynowanymi produktami oznaczają gigantyczne straty dla biznesu.
  • Od utraty zysku wskutek awarii linii produkcyjnych czy zepsucia składowanych towarów można się ubezpieczyć.
  • Ubezpieczyciele nakładają na klientów obowiązek starannego zarządzania znajdującym się w hali produkcyjnej lub magazynie mieniu – niedopełnienie go skutkuje brakiem odszkodowania.

Przerwa w produkcji czy zniszczenie towarów w magazynie to poważny problem dla biznesu. W skrajnych przypadkach przedsiębiorstwa mogą się z nich finansowo nie podnieść.

To oczywiście zależy od skali biznesu, ale nietrudno o przykłady firm z branży przemysłowej, dla których nawet krótka chwila przestoju linii produkcyjnej oznacza straty liczone w milionach. W obiektach magazynowych odpowiednikiem tego przykładu są wszelkie utrudnienia w wydawaniu produktów przewoźnikom i problemy z zapewnieniem przechowywanym towarom odpowiednich warunków, np. wilgotności powietrza czy temperatury– mówi Rafał Baranowski, Dyrektor Operacyjny w SPIE Builiding Solutions, firmie zajmującej się w Polsce m.in. obsługą techniczną (Facility management – FM) obiektów przemysłowych i logistycznych.

Przedsiębiorstwa mogą ubezpieczyć się od utraty zysku związanej z przestojem działalności wskutek awarii urządzeń technicznych.

Jak działa polisa?

Ubezpieczenie przerw w działalności dostępne jest wyłącznie jako rozszerzenie ochrony firmowego mienia. Warunkiem odpowiedzialności z polisy jest bowiem zaistnienie szkody majątkowej (uszkodzenie lub utrata ubezpieczonego mienia) skutkującej również brakiem produkcji, a co za tym idzie brakiem przychodów. Polisa pozwala na pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów stałych (np. wynagrodzeń czy rat kredytowych), utraconego księgowego zysku brutto, a także innych kosztów powiązanych ze szkodą w mieniu (np. koszty przeniesienia produkcji do drugiej lokalizacji, pracy w godzinach nadliczbowych, a nawet zakup gotowych wyrobów u konkurencji i wynikające z tego koszty rebrandingu).

Bardzo ważny jest katalog zdarzeń, po których ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. W umowach od ognia i innych zdarzeń losowych niekiedy zakłady ubezpieczeń ograniczają się do objęcia ochroną tylko podstawowych zdarzeń jak pożar, uderzenie pioruna czy wybuch. Trzeba dodatkowo uzgodnić objęcie ochroną innych szkód związanych z pogodą, np. zalaniem czy silnym wiatrem. Na rynku dostępne są jednak majątkowe ubezpieczenia typu „all risks” (od wszystkich ryzyk), zarówno związane z zabezpieczeniem przed ryzykami żywiołowymi, a także skutkami awarii lub uszkodzenia używanych do produkcji maszyn. Objęcie ochroną majątku za pomocą takich polis, umożliwia również szersze zabezpieczenie stabilności finansowej przedsiębiorcy za pomocą polisy przerw w działalności. Konstruując program ubezpieczenia warto poradzić się brokera, który jako specjalista na rynku ubezpieczeń będzie w stanie doradzić właściwe rozwiązanie – wyjaśnia Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Co ważne, ubezpieczyciele zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek zachowania należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu znajdującemu się w obiekcie produkcyjnym czy magazynowym. Uzależniają od tego wypłatę odszkodowania.

Oznacza to, że ubezpieczyciele wymagają m.in.:

  • utrzymania dobrego stanu technicznego obiektu i znajdującego się w nim mienia,
  • instalację i eksploatację maszyn zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów lub dostawców,
  • konserwację mienia i reagowanie na usterki,
  • zastosowania działań, które pozwolą zminimalizować skutki powstałej szkody i jak najszybszy powrót do pełnej działalności.

W praktyce sprowadza się to do prowadzenia stałej obsługi obiektu w zakresie FM. Przedsiębiorstwa rzadko kiedy mają wewnętrzne działy, które zapewniają specjalizację techniczną na odpowiednim poziomie.

Ubezpieczycielom, podobnie jak przedsiębiorstwom, zależy, aby rozmiar szkody był jak najmniejszy i przestój jak najkrótszy. Dlatego umieszczają w OWU zapisy dotyczące tego typu obowiązkowych działań. Oprócz tego warto pamiętać, że jednym z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności jest tzw. rażące niedbalstwo, a więc sytuacja, w której do szkody doszło w wyniku nieodpowiedzialnego czy lekkomyślnego działania – dodaje Łukasz Zoń.

Obowiązkowa „należyta staranność”

 – W branży produkcyjnej absolutnie priorytetowe jest zapewnienie sprężonego powietrza do linii produkcyjnej, bo jego brak powoduje największe szkody. Z kolei jeden z naszych klientówoczekuje przede wszystkim„walki” z wilgocią, ponieważ magazynuje cygara. W przypadku produktów mrożonych najważniejsza jest stała dostawa prądu do urządzeń chłodniczych– tłumaczy Rafał Baranowski ze SPIE Building Solutions.

Aby zyskać pewność, że niezbędne do prowadzenia biznesu urządzenia będą pracowały bez przestojów, przedsiębiorstwa oczekują od firm FM stałej obecności na terenie zakładów produkcyjnych czy magazynów zespołów złożonych z wszechstronnych specjalistów. Pozwala to na bieżący nadzór nad maszynami i instalacjami, ale też na szybką reakcję na usterki.

To ważne z punktu widzenia wymaganego przez ubezpieczycieli minimalizowania rozmiaru szkody. Dzięki obecności techników na miejscu skraca się także czas ewentualnych przestojów, co zmniejsza wartość strat przez nie generowanych – dodaje Rafał Baranowski.

W kontekście utrzymania technicznego budynku przedsiębiorstwa powinny również pamiętać, że każda modyfikacja objętego ubezpieczeniem mienia, np. usprawnienie maszyny lub zakup nowej, powinna być zgłoszona ubezpieczycielowi.

Źródło: SPIE Building Solutions