Wyniki finansowe za 2018: Trudny rok Grupa Azoty zakończyła z blisko 10 miliardami zł przychodów ze sprzedaży

908

Grupa Azoty odnotowała w 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 9 999 mln zł (wzrost o 0,381 mld zł r/r) i wynik EBITDA na poziomie 764 mln zł (przy wyniku EBITDA blisko 1 190 mln rok wcześniej), realizując marżę EBITDA na poziomie 7,6%. Tym samym potwierdził się kluczowy niekorzystny wpływ czynników kosztowych na osiągane przez Grupę wyniki.Po słabych wynikowo II i III kwartale, naznaczonych wpływem czynników pogodowych, nagromadzenia w magazynach dużych zapasów oraz przede wszystkim niespotykanej skali  wzrostem cen kluczowych surowców (gaz, węgiel) i praw do emisji CO2, kwartał IV przyniósł wyhamowanie tendencji spadkowej i zbliżenie wyników do tych osiąganych w analogicznym okresie udanego 2017 roku.

Szczyt notowań cen gazu przypadał na wrzesień, w kolejnych miesiącach obserwowaliśmy już wyłącznie tendencję malejącą. Analitycy rynkowi nie przewidują w krótkim terminie powrotu do tak wysokich cen gazu. Wpływ na to będzie miał fakt, że okres jesienno-zimowy minął, a oczekiwany jest wzrost podaży tego surowca na europejskim rynku, spowodowany zwiększeniem dostaw przez największych eksporterów, tj. Rosję i USA.

– Rok 2018 był wyjątkowym czasem. Zbiegło się w nim wiele zewnętrznych, niezależnych od Grupy Azoty niekorzystnych czynników wpływających na branżę chemiczną. Wymagającym warunkom prowadzenia biznesu chemicznego w 2018 roku towarzyszyła w Grupie Azoty konsekwentna realizacja celów strategii do 2020 roku, która ma w przyszłości uodpornić Grupę na tak silny wpływ czynników zewnętrznych. W ubiegłym roku ukończono proces konsolidacji obszaru handlu, który pozwala po wielu latach wreszcie działać spółkom Grupy Azoty jak jednej firmie.

Ta znacząca reorganizacja przyniesie Grupie wiele korzyści, pozwoli efektywnie zarządzać marketingiem produktów. Akwizycja Compo Expert – czołowej spółki światowego rynku nawozów specjalistycznych – wzmacnia pozycję Grupy na konkurencyjnym rynku, uzupełnia portfolio produktów i przenosi Grupę o wiele lat do przodu pod względem dostępu do wysokospecjalistycznej wiedzy. Realizowane w ubiegłym roku i pierwszym kwartale tego roku intensywne prace nad flagowym projektem polskiej chemii Polimerami Police sukcesywnie zbliżają nas do rozpoczęcia inwestycji, w efekcie której Grupa uzyska znaczącą dywersyfikację prowadzonego biznesu – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Nie ukrywamy, że za nami trudny rok. Wzrost cen surowców uderzył w całą branżę chemiczną. Słabsze niż przewidywane na 2018 rok wyniki finansowe nie były w stanie podkopać solidnych fundamentów, na jakich opiera się Grupa. Udało się utrzymać w ryzach wskaźniki zadłużenia, bez naruszania kowenantów. Pomimo zewnętrznych perturbacji, Grupa konsekwentnie realizuje założenia strategiczne, aby i w przyszłości wychodzić z podobnych zawirowań obronną ręką. Z nieukrywaną satysfakcją dostrzegamy również rosnący optymizm inwestorów odzwierciedlony w zwyżkujących cenach akcji Grupy Azoty. Jeszcze w październiku nasze walory osiągały relatywnie niskie poziomy, by w krótkim okresie wzrosnąć o przeszło 100%. Widać wyraźnie, że nasza wcześniejsza ocena jedynie chwilowego spadku wartości akcji (oczywiste niedoszacowanie) z perspektywą solidnego wzrostu w długim okresie, nie była bezpodstawna – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse Grupy.

Rok 2018 to również okres jednej z największych w historii Spółki akwizycji. Za niemal 1 mld zł Grupa przejęła spółkę Compo Expert, lidera rynku nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, którego sieć dystrybucji obejmuje Europę, Azję i Pacyfik, obie Ameryki i Afrykę Południową. Dzięki tej inwestycji Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro.

Nawozy

Segment Nawozy, pomimo dywersyfikacji działalności, pozostaje kluczowym segmentem biznesowym Grupy, a jego znaczenie po akwizycji Compo Expert jeszcze wzrośnie. Ta część biznesu, która generuje ok. połowy przychodów w Grupie, borykała się w minionym roku z niekorzystnymi zewnętrznymi czynnikami, wśród których te najistotniejsze to: wzrost cen surowców (głównie gazu i węgla) i praw do emisji CO2 oraz klęska suszy w uprawach rolnych. Wszystko to skutkowało wydatną redukcją marży EBITDA (z 9,6% w 2017 r. do 1,7% w 2018 r.) przy jednoczesnej obniżce przychodów o 2,5%.

Chemia

Segment Chemia wygenerował największy wzrost przychodów (do poziomu 3,11 mld zł, tj. o 11,7% r/r), ale i tutaj wzrost cen wszystkich podstawowych surowców (gaz, propylen, kwas tereftalowy, ilmenit, szlaka tytanowa) grał główną rolę w kierunku obniżki marży EBITDA o 3,4 p.p. do poziomu 9,1%. W strukturze przychodów dominowała sprzedaż pochodnych mocznika (dla celów technicznych oraz AdBlue), na której obrót sięgnął 795 mln zł (wzrost o 13,1% r/r), w dalszej kolejności znaczące przychody przynosiła sprzedaż alkoholi OXO (655 mln zł, wzrost o 17,6% r/r), melaminy (511 mln zł, 7,2%) oraz bieli tytanowej (372 mln zł, 0,5%). Największy wzrost przychodów odnotowano dla siarki (247 mln zł, 35,9% r/r), w wyniku wzrostu średniej ceny o 52,6% i to pomimo wyraźnego (o 10,9%) spadku wolumenu sprzedaży.

Tworzywa

Segment Tworzyw odnotował z jednej strony wzrost przychodów (do poziomu 1,56 mld zł, tj. o 10,0%), z drugiej – w podobnej skali jak w segmencie Chemia – obniżenie marży EBITDA (o 3,3 p.p.). Średnioroczne ceny podstawowych surowców do produkcji poliamidów (fenolu i benzenu) w ujęciu r/r były niższe, z drugiej strony cena podstawowego produktu (poliamid naturalny) uległa obniżeniu w wyniku konieczności zdobycia nowych odbiorców (na korzystniejszych z ich perspektywy warunkach) na dodatkowe wolumeny wyprodukowane w uruchomionej pod koniec 2017 roku Wytwórni Poliamidów II. Rynkowi tworzyw towarzyszyła niepewność odnośnie wielkości popytu zgłaszanego przez spowalniającą branżę motoryzacyjną (ponad 40% poliamidu trafia na ten rynek), a związaną z wprowadzeniem nowych przepisów środowiskowych.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Kluczowe spółki Grupy Azoty w Polsce są zlokalizowane w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa prowadzi również działalność na skalę międzynarodową. Do jej zagranicznych aktywów należy działająca w sektorze tworzyw sztucznych, spółka ATT Polymers z siedzibą w niemieckim Guben oraz Grupa COMPO EXPERT z zakładami w niemieckim Krefeld i hiszpańskim Vall d’Uixó, jeden czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, którą Grupa Azoty przejęła w 2018 r.

Źródło: Grupa Azoty