Myślisz o innowacjach w swojej firmie i jesteś z Podlasia? Zyskaj na nie do 20 mln PLN!

999

Od 31 marca b.r. ruszył nabór wniosków w ramach działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jest to nabór dotyczący mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są zainteresowane wdrażaniem innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Innowacja to „każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt lub usługę” . W dzisiejszym świecie z innowacjami spotykamy się na każdym kroku, dlatego firmy decydują się na „stopniowe przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach(…), innowacja jest zatem funkcją składającą się z kreatywnego myślenia oraz działania”. Innowacje to efekt pracy polegającej na zdobywaniu informacji, na bazie których powstaje wiedza wykorzystywana w sposób praktyczny . Podobnie jak życia, innowacji uczymy się ustawicznie.

Kilka konkretów na temat naboru

Nabór potrwa od 31 marca do 05 maja 2017 roku. Budżet projektu wynosić będzie 60 000 000 PLN,

z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych sięgać powinna 100 000 PLN, maksymalna zaś 20 000 000 PLN. Dla mikro i małych przedsiębiorców maksymalny poziom dofinansowania będzie dochodził do 70%, dla średnich przedsiębiorstw do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Dofinansowanie dotyczyć będzie m.in.: rozbudowy przedsiębiorstwa prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych produktów; dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkującego wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów; inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Katalog kosztów kwalifikowalnych mieści w sobie: wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu; wydatki na nadzór budowlany i autorski; wydatki na materiały i roboty budowlane; wydatki na grunty niezabudowane i zabudowane; koszty nabycia środków trwałych; koszty nabycia wartości niematerialnych

i prawnych; koszty związane z nabyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej; zakup środka transportu; wydatki związane z cross-financingiem. W przedsięwzięciu premiowany będzie wkład środków własnych, wzrost sprzedaży eksportowej, ekoinnowacyjność i innowacyjność projektu oraz to, czy projekt będzie wynikiem prac B+R.

O innowacyjności w Polsce i na Podlasiu

W ocenie 34% Polaków zbyt mała innowacyjność polskiej gospodarki stanowi barierę rozwoju dla naszego kraju. Prawie 1/2 jest zdania, że rozwój innowacyjnych firm, wdrażających nowe rozwiązania jest bardzo istotny dla naszej gospodarki (w odniesieniu do „Planu Morawieciego) . Z badania CBOS z listopada 2016 roku dotyczącego Społecznej oceny wykorzystywania środków europejskich wynika, że tylko 11% badanych wymienia naukę i innowacyjność jako źródło docelowe europejskich środków , co pokazywać może, że wciąż brakuje inwestycji w te gałęzie rozwoju. W 2015 roku PARP sporządziła raport Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, w którym wyczytać można, że Polska wraz z Łotwą, Bułgarią

i Rumunią należy do krajów o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw. Aż 77% z nich w czasie badań nie podejmowały żadnej działalności innowacyjnej. Pocieszający jest jednak fakt, że ponad połowa właścicieli mikrofirm w latach 2007-2009 deklarowała, że wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w swojej firmie .

Bariery, jakie stanowią wyzwanie dla innowacyjności w naszym kraju to: brak środków, brak odpowiedniego wykształcenia, słabe wyposażenie jednostek badawczych i brak warunków pracy w takich jednostkach, niedostosowanie do potrzeb rynku i wymagań przemysłu oraz niski stopień rozpowszechniania wyników badań . Korzystając z programów pomocowych część tych braków można uzupełnić.

Województwo Podlaskie nie należy do najlepiej rozwiniętego pod względem innowacyjności regionu Polski. „Podlaskie to region typowo rolniczy, a wśród branż przemysłowych dominuje produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych”, dlatego ważne jest aby rozwijać te gałęzie przemysłu

i inwestować w nowatorskie prace B+R . „Niska innowacyjność regionu jest wypadkową niskiej innowacyjności firm”, dlatego powinno się dążyć do rozwijania i wspierania innowacji, rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie. Na Podlasiu problemem jest wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa, niskie nakłady inwestycyjne „oraz słaba współpraca świata nauki i przedsiębiorstw” . Nawiązując współpracę, partnerstwo można w prosty sposób zwiększyć konkurencyjność i zyski swojego przedsiębiorstwa.

W marcu 2014 roku Bill Gates bardzo rzeczowo wypowiedział się na temat innowacji: „Współczesny styl życia to nie jest wytwór polityczny. Przed 1700 rokiem wszyscy byli biedni jak myszy kościelne, a życie było krótkie

i brutalne. I to nie dlatego, że brakowało nam dobrych polityków – mieliśmy takowych. Ale zaczęliśmy zajmować się wynalazkami – elektrycznością, silnikami parowymi, mikroprocesorami, pragnęliśmy zrozumieć genetykę, medycynę i tak dalej. Owszem, stabilizacja i wykształcenie są szalenie ważne – nie przeczę – ale prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność ”.

Joanna Boguta, Ascend Consulting

Zdjęcia:

Źródło: http://images.huffingtonpost.com/2015-04-08-1428485039-7159236-innovation.jpg (28.03.2017 09:48)

Źródło: http://p7.biztok.pl/c1f6e3d15e798451596f943c0f126acc.jpg (28.03.2017 09:53)

Źródło: http://www.airbusgroup.com/.imaging/stk/airbusgroup/imageBig_920/dam/assets/airbusgroup/int/en/innovation-citizenship/airbus-group-innovations/innovation-main-sites-large/jcr:content/innovation-main-sites-large.2017-01-02-19-27-50.jpg (28.03.2017 09:54).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj