Nowe przepisy dotyczące białych certyfikatów

1232

20 maja 2016 r. sejm przyjął Ustawę o efektywności energetycznej, która wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r.

BIAŁE CERTYFIKATY nadal będą funkcjonowały

Według ustawy zostanie zachowany dotychczasowy system świadectw efektywności energetycznej – tzw. BIAŁE CERTYFIKATY.

Przedsiębiorstwa zobowiązane

Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o efektywności energetycznej, są zobowiązane pozyskać i przedstawić do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określoną liczbę białych certyfikatów. Jeśli ich nie mają, muszą wnieść specjalną tzw. opłatę zastępczą. Do wydawania certyfikatów oraz ich umarzania upoważniony jest prezes URE, a certyfikatami można handlować na Towarowej Giełdzie Energii.

Przedsiębiorstwa niezobowiązane

Według dotychczasowych przepisów, które będą obowiązywały do końca września 2016 r., świadectwa efektywności energetycznej przyznawane są przedsiębiorstwu przez prezesa URE w drodze przetargu ogłaszanego co najmniej raz w roku. Mogą do niego przystąpić przedsiębiorstwa, który przeprowadziły w swoich zakładach inwestycje optymalizujące zużycie energii.

V. przetarg na BIAŁE CERTYFIKATY – ostatni na starych zasadach

21 września 2016 r. ogłoszono ostatni V. przetarg prezesa URE na pozyskanie BIAŁYCH CERTYFIKATÓW.

W tym przetargu można składać wnioski dla przedsięwzięć zakończonych  po 1 stycznia 2011 r. Jest to ogromna szansa dla przedsiębiorców, którzy dotąd nie korzystali z systemu białych certyfikatów, a wykonali inwestycje własnym środkami, nie korzystając z pomocy pochodzącej z budżetu państwa.

Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej – najważniejsze zmiany

Nowa ustawa znosi obowiązek przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. Ma to stanowić znaczne uproszczenie procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej.

Nowa ustawa wprowadza zmiany w sposobie rozliczenia oszczędności bazując na energii końcowej, a nie jak jest obecnie energii pierwotnej. W konsekwencji nowa ustawa przyniesie mniejsze wartości toe w podsumowania końcowym. Jednakże sama wartość toe wzrośnie do maksymalnej wartości jaką jest wartość opłaty zastępczej wynosząca od 2017 r. 1500 zł.

Zmiany ustawodawcze umożliwiają również uczestniczenie w systemie białych certyfikatów podmiotom, które dotychczas objęte systemem EU-ETS, były wykluczone z przetargu. Na podstawie wykonanej ekspertyzy w zakresie efektywności energetycznej wyznaczono, że w obszarze sektora EU-ETS w latach 2016-2020 wartości energii finalnej zaoszczędzonej w wyniku wykonywanych inwestycji wynieść może nawet 2 645 tys. toe.

Zmiany w przepisach dotyczące systemu BIAŁYCH CERTYFIKATÓW

Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca w okresie 15.04.2011 r. – 30.09.2016 r. Ustawa o efektywności energetycznej obowiązująca od 01.10.2016 r.
Przetarg organizowany raz w roku, ogłaszany przez prezesa URE Ciągły nabór wniosków, decyzja o przyznaniu w ciągu 45 dni
Efekt energetyczny liczony na podstawie energii pierwotnej Efekt energetyczny liczony na podstawie energii finalnej
Brak możliwości ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS Możliwość ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS
Można zgłaszać przedsięwzięcia zakończone po 1 stycznia 2011 r. Można zgłaszać przedsięwzięcia planowane
Opłata zastępcza 1000 zł/toe Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/toe, następnie waloryzacja 5% co roku

Obowiązkowy AUDYT ENERGETYCZNY dla dużych przedsiębiorstw

Ważną zmianą w przepisach, które wejdą w życie wraz z nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej (czyli 01.10.2016 r.) jest OBOWIĄZEK WYKONYWANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH DLA DUŻYC
H PRZEDSIĘBIORSTW
obejmujący minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

Dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwo zyskuje informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą prezesa URE. Według dyrektywy 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne opierają się na następujących wytycznych:

  • audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,
  • audyt zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Dodatkowe zmiany w nowych przepisach

Ponadto w ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej.

Krajowy plan działań minister energii będzie opracowywał co trzy lata. Plan ma zawierać opis programów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, określenie krajowego celu tej efektywności, informacje o oszczędnościach energii w przesyłaniu lub dystrybucji, dostarczaniu, wreszcie w końcowym zużyciu energii. Ponadto znajdzie się w nim strategia wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy raz taki plan minister energii będzie musiał przekazać Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

Ustawa zawiera też zadania jednostek sektora publicznego dla poprawy efektywności energetycznej oraz sposoby, jak zaoszczędzić energię.

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcia na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej. Wszystkie polskie organy władzy publicznej będą miały obowiązek kupowania efektywnych energetycznie produktów i usług. Będą też musiały kupować czy też wynajmować efektywnie energetyczne budynki oraz wypełnić zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do skarbu państwa.

Pomoc ekspertów

Eksperci KAPE służą pomocą na każdym etapie udziału w systemie świadectw efektywności energetycznej.

Oferujemy wiedzę naszych ekspertów dostępną podczas warsztatów i konsultacji dla kadry menadżerskiej (w siedzibie przedsiębiorstwa) z zakresu Ustawy o efektywności energetycznej, instrumentów efektywności energetycznej, energooszczędnych technologii, dobrych praktyk oraz dyskusję wyjaśniającą wszelkie wątpliwości prawne, techniczne i organizacyjne. Niezależnie zapraszamy na stacjonarne szkolenia poruszające praktyczne aspekty ustawy wynikające z jej postanowień.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej. Audyty wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności przez wyspecjalizowaną kadrę ekspertów.

Zespół specjalistów oferuje swoją pomoc w zakresie przygotowania w imieniu przedsiębiorstwa dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

Proponujemy, za naszym pośrednictwem, realizację mniejszych inwestycji energooszczędnych niż 10 toe przez łączenie ich w pakiety w celu przygotowania dokumentacji przetargowej wraz z obsługą formalną wniosku.

KAPE pozyskała w ramach I, II, III i IV przetargu organizowanych przez prezesa URE ponad 75 000 toe co daje około 75 mln złotych dla swoich Klientów, co czyni ją krajowym liderem wśród firm oferujących tego typu usługi. Ponad 93% złożonych przez nas wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj