Raport Grupy FAMUR za 1-4Q 2016: Ponad 1 miliard przychodów ze sprzedaży i zysk netto wyższy o 85 proc.

1031

Grupa FAMUR opublikowała dzisiaj skonsolidowany raport kwartalny podsumowujący wyniki spółki za cztery kwartały 2016 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy FAMUR wyniosła w tym czasie 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 r. Znacząco wzrósł także zysk netto, który wyniósł 93,8 mln zł, a EBITDA 238,6 mln zł.

W czwartym kwartale 2016 r. FAMUR S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 304 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 64% (+119 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2015 r. Dzięki temu przychody Grupy FAMUR w całym 2016 r. wyniosły 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 r. Wraz ze wzrostem przychodów znacząco zwiększył się także zysk netto, który w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,8 mln zł, w stosunku do 50,7 mln zł w roku wcześniejszym. Wartość EBITDA wyniosła z kolei 238,6 mln zł i była wyższa o 30% w ujęciu rok do roku.

Na tak dobre wyniki wpływ miał spory wzrost eksportu będący konsekwencją wdrażanej strategii „Go Global”. Sprzedaż Grupy FAMUR poza granice naszego kraju za 12 miesięcy 2016 r. stanowiła 30% przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła poziom 304 mln zł, wykazując wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 40%. Najważniejszym rynkami zagranicznymi dla Grupy FAMUR były w 2016 r. Rosja oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Europejskiej. Natomiast coraz ważniejszym kierunkiem współpracy zagranicznej są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia, Turcja, kraje bałkańskie, a także państwa Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.

Istotny wpływ na wyniki Grupy FAMUR w 2016 r. miał również wzrost sprzedaży w segmencie Surface, obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe. Udział przychodów z tego obszaru w przychodach ze sprzedaży ogółem wzrósł do 28% z 20% w stosunku do danych za 2015 r. W obrotach segmentu powierzchniowego istotny udział mają kontrakty realizowane przez spółkę FAMUR FAMAK S.A., w szczególności zaprojektowanie i wyprodukowanie systemów nawęglania dla polskich elektrowni w Opolu i Kozienicach, dostawa układu przeładunkowego dla klienta słowackiego oraz realizacja kontraktu dla terminalu przeładunkowego EMO w Holandii.

Aby kontynuować dynamiczny rozwój segmentu Surface podjęto decyzję o inwestycjach w rozbudowę jego mocy wytwórczych dedykowanych do profilu produkcyjnego tego segmentu. Grupa Famak znajduje się w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Famago Sp. z o.o. w upadłości oraz złożyła ofertę na nabycie Spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. Zakończenie sukcesem powyższych procesów umożliwiłoby pozyskanie nie tylko unikatowego w skali kraju parku maszynowego, ale przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. W przypadku ich zrealizowania, inwestycje te w znaczący sposób wzmocnią potencjał techniczny Grupy Famak, a także pozwolą na skonsolidowanie w jej zakresie producentów zarówno sprzętu przeładunkowego, jak i urządzeń dla kopalni odkrywkowych. Jednocześnie Famur S.A. podjął decyzję o podniesieniu kapitału w Famak S.A. o kwotę 40 mln zł, w celu sfinansowania tych inwestycji i wzmocnienia bilansu tego segmentu, co powinno umożliwić pozyskanie niezbędnych limitów gwarancyjnych i kredytowych dla realizacji nowych kontraktów.

Z kolei w segmencie górnictwa podziemnego (Underground) znacząco wzrosła marża na sprzedaży z 7,3% w 2015 r. do 16,1% w 2016 r. Na przychody tego segmentu największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne, sprzedaż zarówno nowych, jak i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów wraz z obsługą serwisową, produkcja przekładni do kopalń węgla brunatnego, czy sprzedaż kombajnów ścianowych i przenośników zgrzebłowych, w tym na eksport. Zarówno w segmencie Underground, jak i Surface, Grupa FAMUR osiągnęła w 2016 roku wyższe marże na sprzedaży niż w porównywalnym okresie 2015 r.

Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.:

Osiągnięte w 2016 roku przez Grupę FAMUR wyniki pokazują, zwłaszcza na tle branży, że realizowana przez nas strategia rozwoju oparta na dywersyfikacji źródeł przychodów i racjonalnej polityce finansowej jest właściwym kierunkiem, który zapewnia wzrost przychodów i generowanie zysku. Solidne podstawy finansowo-organizacyjne stwarzają nam komfort prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, a także wzmacniania pozycji Spółki na rynku międzynarodowym poprzez realizację programu ekspansji zagranicznej „Go Global”. Warto zwrócić uwagę, że w ujęciu narastającym w trakcie 2016 r. Grupa FAMUR wypracowała ponad 113 mln zł wyniku operacyjnego, co stanowiło 11,0% osiągniętych przychodów, w porównaniu z rentownością operacyjną na poziomie 5,3% w porównywalnym 2015 r.

Źródło: FAMUR