Weryfikacja raportów z emisji GHG w toku

247
Zostały tylko dwa miesiące na przygotowanie raportów dla KOBIZE 1 stycznia rozpoczął się proces końcowej weryfikacji rocznych raportów z emisji gazów cieplarnianych (GHG). Zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca marca każdy właściciel instalacji uczestniczącej w handlu uprawnieniami do emisji GHG musi przekazać odpowiednie sprawozdanie Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Już od miesiąca trwa końcowy etap weryfikacji raportów z emisji gazów cieplarnianych (GHG). Obowiązkowi temu – na podstawie „Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji” oraz rozporządzeń Komisji Europejskiej nr 600/ 2012 oraz 601/2012 – podlegają wszyscy właściciele instalacji, uczestniczących w ogólnoeuropejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji GHG. W praktyce oznacza to, że firmom pozostały jeszcze tylko 2 miesiące na przygotowanie i następnie przedłożenie Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) zweryfikowanych, rocznych sprawozdań (w formie pisemnej oraz elektronicznej). Ostateczny termin ich składania mija 31 marca 2014 r. 
W całym procesie kluczowe znaczenie ma fakt niezależnej weryfikacji raportu: – Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami każdy uczestnik unijnego rynku uprawnień do emisji GHG musi poddać raport zewnętrznej weryfikacji przed przedstawieniem go instytucji właściwej dla danego kraju (czyli np. KOBIZE w Polsce). Co istotne, zadanie to może zostać zrealizowane wyłącznie przez uprawnioną jednostkę audytującą, posiadającą akredytację na weryfikację rocznych raportów z emisji gazów cieplarnianych – wyjaśnia Paweł Wanatowicz, audytor EU ETS z TÜV SÜD Polska. 
Najważniejszym punktem w procesie weryfikacji jest przede wszystkim sprawdzenie samego sposobu monitorowania emisji gazów przez właściciela instalacji, a także określenie zgodność tej metody z obowiązującymi rozporządzeniami. Szczegółowej analizie poddane zostają także m.in.: plan monitorowania, procedury jego wykonania, instrukcje postępowania dla pracowników oraz całościowa dokumentacja działającego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania emisją GHG. Przedmiotem kontroli są ponadto dane liczbowe dotyczące wielkości emisji – niezależny audytor sprawdza zarówno ich zgodność z prawem, przyjętym planem monitorowania, jak i stanem faktycznym. Po zebraniu wszystkich informacji opracowany zostaje pełny raport z 
przeprowadzonej weryfikacji, zawierający w razie potrzeby także informacje na temat ujawnionych podczas weryfikacji błędów lub zafałszowań w stosunku do stanu faktycznego emisji GHG.
Termin przedstawienia rocznego sprawozdania upływa 31 marca, co oznacza, że właściciele instalacji mają jeszcze dwa miesiące na wywiązanie się z nałożonych na nich obowiązków. Warto jednak ten czas właściwie wykorzystać i odpowiednio przygotować się do procesu weryfikacji: – Przedłożenie raportu zawierającego uchybienia lub zafałszowania może sporo kosztować. Kara za każdą niezweryfikowaną tonę gazów cieplarnianych wynosi obecnie 100 euro, co przy wielkości emisji rzędu dziesiątek czy setek tysięcy ton oznaczana ogromne kwoty. Dlatego podczas wyboru zewnętrznego audytora warto kierować się nie tylko ceną usługi, lecz również doświadczeniem i profesjonalizmem. Dzięki temu proces weryfikacji przejdziemy bez niepotrzebnych stresów i przykrych konsekwencji – podsumowuje ekspert TÜV SÜD Polska