15. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”

1036

Miliony ludzi ryzykują na świecie swoje zdrowie w czasie pracy. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykony-wana pracą umiera 6 000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego czasu „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty.

Bezpieczeństwo w pracy usankcjonowane prawnie
[Warszawa, kwiecień 2017]. Zagrożenia istniejące na stanowisku pracy mogą być różnego ro-dzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy ob-ciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regulacje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne branżowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i po-prawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

Analiza zagrożeń obowiązkiem każdego pracodawcy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkie zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinny być analizowane i dokumentowane. Wobec każdego takiego zagrożenia należy przedsięwziąć działania prewencyjne, które pozwolą je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Podstawę stanowi tutaj dyrektywa UE nr 89/391/EWG. Działania te oparte są na następujących zasadach:

–    unikanie ryzyka,
–    ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
–    zapobieganie ryzyku u źródła,
–    dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, (dotyczy głównie projektowania stanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego) oraz metod produkcyjnych i metod pracy,
–    prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej, obejmującej technikę, organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy,
–    nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
–    właściwe instruowanie pracowników.

Jak prawidłowo obchodzić się z odzieżą ochronną?
Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale może mu także uratować życie. Dlatego też należy koniecznie uwzględnić następujące aspekty:
–    odzież ochronna musi być dokładnie dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy;
–    pracownicy muszą wiedzieć, jak mają prawidłowo nosić/stosować swoją odzież ochron ną:
–    odzież ochronna musi być prana i utrzymywana w dobrym stanie zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich normach;
–    każda zmiana dokonywana w odzieży ochronnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kto może w tym pomóc?
Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. specjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach bran-żowych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tekstylia dla przemysłu. „Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej“, mówi Piotr Bo-rowczyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce. „Oferując kompleksową usługę, polegająca na praniu, utrzymaniu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochronnej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm euro-pejskich. To pozwala chronić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.“

Więcej na temat odzieży ochronnej firmy MEWA: https://www.mewa-service.pl/produkty/odziez-robocza/odziez-ochronna