Rożne rodzaje produkcji – jak je wspiera ERP?

271

Strategię produkcyjną przedsiębiorstwa określają m.in. model biznesowy, specyfika produktu oraz charakter zleceń. Może ona być mocno różnorodna. Jednak wsparcie odpowiednich technologii IT, pozwala odpowiednio zaplanować, rozliczyć oraz zarejestrować zdarzenia związane z realizacją produkcji, niezależnie od jej typu.

Przyjrzyjmy się bliżej tym zagadnieniom!

Od technologii do rozliczeń i raportów

Przede wszystkim, niezależnie od rodzaju, przebieg procesu wytwórczego ma pewne elementy stałe. Zawsze wymaga przygotowania polegającego na określeniu marszruty i technologii dla danego produktu oraz ustalenia planu. Poza tym są to: zakolejkowanie i uwolnienie zleceń, raportowanie produkcji w toku oraz księgowe rozliczenia produkcji.

Typy produkcji

Typy produkcji definiują jej wielkość i powtarzalność oraz częstotliwość przezbrajania maszyn i urządzeń. Ogólnie wyróżniamy trzy główne typy: jednostkowa, seryjna oraz masowa.

Produkcja jednostkowa

Zwana również indywidualną. Nastawiona na wytwarzanie pojedynczych wyrobów. Zapewnia produkowanie zróżnicowane i zazwyczaj składa się z dużej ilości operacji manualnego montażu oraz drobnych prac wykończeniowych. Przykładem jest branża jachtowa. Ze względu na wysoką specjalizację, konieczność dbania o szczegóły i jakość, ten typ związany jest ze stosunkowo długim cyklem wytwarzania i pracą wykfalifikowanych pracowników.

Produkcja seryjna

W przeciwieństwie do indywidualnej, produkcja seryjna zakłada wytwarzanie dużej ilości, jednakowych wyrobów w krótkim okresie czasu. Stosuje się ją np. w fabrykach leków. Produkty powstają w tzw. partii niepowtarzalnej (jednorazowej) lub powtarzalnej w danym okresie czasu (miesięcznym, kwartalnym itp.). Ze względu na zbliżone cechy artykułów, stanowiska robocze uzyskują wysoki poziom specjalizacji i nie wymagają od pracowników szerokich kwalifikacji. Należy tu szczególnie kontrolować surowce wykorzystywane przy produkcji i czas przestojów pomiędzy kolejnymi cyklami.

Produkcja masowa

Charakteryzuje się najwyższym stopniem specjalizacji i stabilności. Od typu seryjnego odróżnia ją ciągłość i brak przestojów. Cykl produkcyjny jest długi i trwa nawet do kilku lat. Przedsiębiorstwa działające w tym modelu to np. fabryki samochodów, które w ciągu kilkuletniego okresu potrafią wytworzyć dużą ilość pojazdów o podobnej bądź identycznej strukturze. Przy czym cześć operacji może charakteryzować wysoki automatyzm i mechanizacja, zapewniająca szybkie wytwarzanie jednego rodzaju produktu.

Systemy zarządzania produkcją

Definiują głównie logistykę produkcji i dotyczą sposobów zaopatrzenia produkcji w materiały.

Produkcja typu „PULL”

Metoda zarządzania produkcją zgodna z ideą „Lean Manufacturing”, czyli tzw. „szczupłej produkcji”. Zakłada wytwarzanie ograniczonej ilości towarów dopasowanej do aktualnych potrzeb klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych. W myśl metody uzupełniane są wyłącznie materiały zużyte. Jest to system skupiony na niewielkich partiach produkcyjnych, w których liczy się wysoka jakość i oszczędność.

Produkcja typu „PUSH”

System kojarzony z klasyczną metodą planowania produkcji z wykorzystaniem prognoz sprzedaży. W odróżnieniu od „Lean Manufacturing” produkty powstają przed zgłoszeniem konkretnego zapotrzebowania. Z tego względu w metodzie „Push” gromadzi się zwykle dość dużą ilość zapasów, często w ilości przekraczającej potrzeby.

System ERP Streamsoft Prestiż – pełne wsparcie dla każdej produkcji

Streamsoft Prestiż jest jednym z polecanych systemów ERP przeznaczonych dla branży wytwórczej, który dzięki rozbudowanemu modułowi Zarządzania Produkcją, dobrze radzi sobie z każdym typem i rodzajem produkcji.

Szybsze tworzenie technologii i sprawne rozliczanie produkcji w toku

W Streamsoft Prestiż istnieje możliwość utworzenia technologii na dwa sposoby. Pierwszy z nich opiera się na jej założeniu przy wykorzystaniu kreatora technologii. Narzędzie pozwala na intuicyjne budowanie, rejestrowanie oraz kopiowane gotowych technologii. Drugi sposób uwzględnia bezpośredni import technologii na podstawie informacji z systemu CAD.

Dostępna w systemie hierarchiczna lista BOM pozwala tworzyć wzorce list materiałowych dla każdego elementu w strukturze produktu, będąc tym samym kolejnym czynnikiem wpływającym na sprawne tworzenie technologii, a w efekcie szybsze uruchomienie produkcji. Podobnie sprawnie przebiega jej rozliczenie, dzięki systemowi meldunków zwrotnych, informujących o aktualnym poziomie zaawansowania zlecenia.

Planowanie w metodologii APICS

Ze Streamsoft Prestiż zaplanujemy produkcję z wykorzystaniem metodologii APICS. Hierarchiczny model planu obejmuje prognozy długoterminowe – zwykle tworzone przez dział marketingu i sprzedaży (SO&P), następnie główny harmonogram produkcji (MPS), oraz zapotrzebowanie materiałowe niezbędne w procesie wytwarzania (MRP). Z kolei harmonogramowanie szczegółowe obsłużymy za pomocą APS, co umożliwia automatyzację procesu rozkładu operacji produkcyjnych. Wyniki prezentowane są w postaci graficznego wykresu, który może podlegać ręcznym modyfikacjom z wykorzystaniem metody Drag&Drop.

Metoda Kanban – zgodna z ideą „Lean Manufacturing”

Streamsoft Prestiż wspiera również produkcję w metodzie Kanban, która pozwala na produkowanie zgodnie z ideą „szczupłej produkcji”, dążąc do minimalizacji stanów magazynowych i pozwalając uniknąć nadprodukcji.

W praktyce Kanban realizujemy udostępniając specjalne karty określające ilość produktów do wytworzenia. Karty znajdują się na pojemnikach z konkretną ilością produktu (np. kuweta) i zawierają m. in opis elementów wykorzystywanych przy produkcji. Opróżnienie pojemnika skutkuje odwieszeniem karty na specjalne tablice Kanban, zlokalizowane przy stanowisku produkcyjnym. Streamsoft Prestiż umożliwia definiowanie zarówno kart jak i tablic Kanban, które precyzyjnie odzwierciedlają te występujące na halach produkcyjnych. Realizacja zdjęcia oraz odłożenia kart na tablicy, podobnie jak uwolnienie nowego zlecenia produkcyjnego, dostępna jest z poziomu systemu oraz panelu produkcyjnego.

Integracje ERP z CAD, MES i nesting

W systemie dostępne są również integracje CAD, MES, nesting, które usprawniają przebieg procesu wytwórczego. Współpraca z oprogramowaniem CAD do projektowania 3D wspomaga każdy rodzaj produkcji, w przypadku jednostkowej szczególne znaczenie ma możliwość utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio na podstawie danych z CAD, z pominięciem etapu generowania technologii. Kluczowe korzyści z wykorzystania integracji to szybszy start produkcji, redukcja ludzkich pomyłek i tym samym krótszy czas całej operacji produkcyjnej.

W standardzie systemu jest również dostępna integracja z oprogramowaniem MES do kontroli efektywności maszyn na produkcji, z możliwością śledzenia przebiegu realizacji zlecenia bezpośrednio na panelu produkcyjnym Streamsoft Prestiż. Likwiduje to konieczność podwójnej pracy operatora, dając jednocześnie możliwość wygodnej bieżącej kontroli wskaźników OEE.

Streamsoft Prestiż współpracuje także z programami do nestingu. Rozwiązanie gwarantuje wielopoziomową wymianę danych między ERP a systemami do rozkroju: na poziomie stanów magazynowych, zapotrzebowania na detale do nestingu, wygenerowania zlecenia na rozkrój oraz rozliczenia zlecenia po zakończonym procesie cięcia. Gwarantuje to m.in. eliminację nadmiarowych zadań oraz minimalizację ryzyka pomyłek przy rozkroju, co z kolei ma wpływ m.in. na szybsze tempo pracy i na zwiększenie oszczędności materiałowych.

Streamsoft Sp z o.o.
aleja Wojska Polskiego 11
65-077 Zielona Góra

tel. +48 68 45 66 900
e-mail: handelpro@streamsoft.pl
www.streamsoft.pl
www.informatykawprodukcji.pl