Ultradźwiękowa inspekcja zaworów i odwadniaczy parowych

120

Instrumenty Ultraprobe, wykrywające ultradźwięki strukturalne, umożliwiają badanie zaworów pod kątem szczelności ich zamknięcia oraz inspekcję poprawności pracy odwadniaczy parowych.

Technologia ultradźwiękowa w przypadku odwadniaczy pozwala na oszczędność energii, optymalizację pracy systemu parowego, zapobieganie zjawisku tzw. młota wodnego w instalacjach parowych, a w przypadku zaworów umożliwia zapewnienie kontroli jakości produktu w procesach produkcji czy monitoring zaworów bezpieczeństwa. Oprogramowanie daje możliwość stworzenia ścieżek pomiarowych, archiwizacji danych i tworzenia szeregu różnych raportów, dzięki czemu można stworzyć odpowiedni, godny zaufania program monitoringu poprawności pracy odwadniaczy pary czy zaworów.

Inspekcja zaworów

Ultradźwięki generowane są przez dwa źródła:tarcie i turbulencję, które słyszane są podczas inspekcji ultradźwiękowej. W przypadku inspekcji zaworów pomiar będzie opierać się na zastosowaniu modułu kontaktowego w czterech punktach – dwóch przed i dwóch za zaworem, jak pokazano na rysunku 1.Przy założeniu, że przepływ medium odbywa się od punktu A do D, zjawisko, które wykryjemy w przypadku nieszczelności, to turbulencja za zamkniętym zaworem. Objawiać się będzie ona wyższym odczytem w decybelach. W taki prosty sposób możemy wykryć nie tylko, czy dany zawór ma przeciek, ale również możemy sprawdzić, czy odbywa się modulacja przepływu przy pomocy zaworu oraz czy zawór jest otwarty.

Inspekcja odwadniaczy parowych

Ultradźwiękowe badanie poprawności pracy odwadniaczy pary odbywa się w oparciu o kilka czynników. Sygnał ultradźwiękowy generowany przez badany element wynika bezpośrednio z hałasu przepływającej pary, tak więc jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kondensat jest zrzucany i co za tym idzie określić cykle pracy odwadniacza lub modulowane usuwanie wilgoci. Od strony instrumentu – podstawowym narzędziem jestdźwięk badanego odwadniacza. Nagrany plik dźwiękowy pozwala nam przeprowadzić dokładną analizę i w oparciu o nią stworzyć raport, z którego będą wynikać wnioski na temat działań, jakie należy podjąć. Od strony inspektora konieczna jest wiedza, jak dany odwadniacz powinien pracować, aby przeprowadzić odpowiednią analizę.

Wśród odwadniaczy pary wyróżniamy różne typy: termostatyczne, termodynamiczne, dzwonowe lub z pływakiem kulowym. Można je podzielić ze względu na sposób pracy – dwustanowe (otwarty/zamknięty) i modulujące.Do grupy tych pierwszych możemy zaliczyć termostatyczne, termodynamiczne i dzwonowe. W przypadku ich analizy pomiar jest dość prosty, ponieważ będziemy słuchać w poszukiwaniu otwarć i zamknięć w cyklu pracy. Gdy tych cykli nie ma, dostajemy informację o tym, że odwadniacz może być uszkodzony. Do drugiej grupy zaliczamy odwadniacze z pływakiem kulowym. Przepływ pary z kondensatem jest tutaj zmienny w zależności od jego ilości, co odzwierciedlone będzie zmiennym natężeniem dźwięku przepływu pary w zakresie ultradźwięków.Monitoring odwadniaczy pary jest sprawą bardzo istotną.

Odwadniacz, który zawodzi w pozycji otwartej, generuje straty pary z racji na jej stały zrzut do instalacji kondensatu. Strata pary, a co za tym idzie, strata paliwa i w konsekwencji strata finansowa jest zależna od wielkości odwadniacza – otworu,przez który w sposób stały zrzucana jest para. W pozycji zamkniętej odwadniacz nie pełni żadnej roli, więc wilgoć przedostaje się dalej do systemu. Cząstki wody o wysokiej energii niesione przez parę uderzają w rurociąg na każdym zagięciu, również we wszelkie urządzenia, elementy czy wnętrze odbiorników pary. Uderzenia te określane są tzw. młotem wodnym i są silnie szkodliwe dla całego systemu. Innym częstym zagadnieniem w zakładach przemysłowych jest nieprawidłowy montaż odwadniaczy, wynikający z ograniczeń przestrzennych czy niewiedzy monterów.

Dokładnej analizy można również dokonywać na miejscu pomiaru. Ultraprobe 15000 daje możliwość analizy plików dźwiękowych na miejscu pomiaru, pomiar temperatury, który jest bardzo przydatny podczas inspekcji odwadniaczy (pozwala określić, czy temperatura części parowej i kondensatu próżni ma różną temperaturę). Daje on również możliwość zrobienia zdjęcia badanego obiektu aparatem cyfrowym oraz zawarcia wszystkich danych pomiarowych na ścieżce pomiarowej, na bazie której później można stworzyćodpowiednie raporty.

mgr inż. Jerzy Halkiewicz
R
regional Manager – Poland
UE Systems
tel. 48 510 518 832
www.uesystems.pl