Rozszerzona rzeczywistość MŚP dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym

1071

Wprowadzanie nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), oprogramowanie sterowane zdarzeniami, automatyzacja procesów decyzyjnych staje się koniecznością dla utrzymania konkurencyjności firm, jednocześnie zmuszając przedsiębiorców do uzupełniania i pogłębiania wiedzy z tego zakresu, adaptacji i elastycznego podejścia do nowych rozwiązań technologicznych w biznesie. Województwo Małopolskie śledzi trendy technologiczne i gospodarcze i wspiera firmy, które chcą wdrażać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, na właścicieli i menedżerów firm z regionu czekają eksperci Fundacji Progress and Business, którzy przeprowadzą audyty i doradzą najlepsze rozwiązania.

Badania koniunktury w okresie szybkich zmian adaptacyjnych do nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pandemii i powrotu do normalności wskazują, że bez inwestycji w nowe technologie informatyczne i rozwiązania telekomunikacyjne (TIK) ok. 45% firm z sektora MŚP w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat będzie musiało ograniczyć lub zakończyć działalność. Przydatność wiedzy i infrastruktury informatycznej do organizacji pracy zdalnej została dobitnie wykazana podczas epidemii COVID-19. Dla konkurencyjności przedsiębiorstw kluczowe jest adaptacyjne określanie kierunku rozwoju na podstawie trendów technologicznych w zakresie TIK. Wymaga to od przedsiębiorcy budowy profesjonalnego technologicznego planu strategicznego. Istotna jest również optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstwa związanych z nabywaniem i rozwijaniem we własnym zakresie nowych technologii.

Odpowiedzią na potrzeby firm jest projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. W ramach projektu działa Centrum Transferu Wiedzy przy Fundacji Progress and Business, do którego mogą się zgłosić przedsiębiorcy z Małopolski zainteresowani zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w  swojej firmie.

Specjalistyczne usługi oferowane przez Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Progress and Business umożliwią  przedsiębiorcom dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy z zakresu TIK, możliwości wdrożenia systemu efektywnego zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, stworzenie planu transformacji cyfrowej, a także wprowadzanie prototypowych rozwiązań z zakresu najnowszych technologii, mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez przedsiębiorcę produktów i usług, stosowanych procesów lub modeli biznesowych.

Na potrzeby przedsiębiorstw odpowiada oferta działań Fundacji Progress and Business w ramach projektu SPIN w zakresie:

 • Audytów technologicznych w zakresie TIK
 • Usług doradczych związanych z opracowaniem prototypów systemów informatycznych i ich możliwości wdrażania.

W ramach audytów pogłębionych wykonywane mogą być także

 • Prognozy rozwoju technologii i rynków
 • Foresight korporacyjny (por. www.foresight.pl)
 • Planowanie strategiczne, w tym budowa strategii B+R firmy (por. www.roadmapping.pl)
 • Analizy wrażliwości i ryzyka wdrażanych TIK, zwłaszcza AI
 • Analizy oddziaływania społecznego i ekonomicznego wdrażanej technologii lub systemu informatycznego

W celu optymalizacji efektywności Fundacja Progress and Business prowadzi analizy perspektywiczne dotyczące rozwoju wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz badania rynku .

Poprzez działanie w projekcie SPIN Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Progress and Business pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w stosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu TIK i AI oraz w budowie strategii wprowadzania produktów i usług na rynek, co umożliwi MŚP lepsze dostosowanie do wymagań rynkowych. Właściwe wdrożenie i zarządzanie narzędziami TIK oparte o najnowsze trendy i modele wdrażania pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów działalności, większą efektywność produkcji i jakość wykonywania usług, większą wydajność pracowników, zachowanie ciągłości biznesowej, co zapewnia konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku.

Przykłady usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw zrealizowanych przez Fundację Progress and Business

 • Zarządzanie innowacjami: projektowanie, implementacja i wdrażanie zakładowych systemów zarządzania innowacjami (rejestracja, ocena, priorytetyzacja, możliwości wdrożenia, tworzenie portfeli innowacji, pośrednictwo w sprzedaży patentów i licencji).
 • Analizy wrażliwości i ryzyka finansowego, przemysłowego, ocena ryzyka globalnego firmy, systemy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • Strategia rozwoju systemów argumentacyjnych i innych zaawansowanych systemów eksperckich (jeden z projektów powstałych z udziałem doradczym Fundacji w ramach SPIN uzyskał w bieżącym roku dofinansowanie w programie INFOSTRATEG NCBR)
 • Projektowanie systemów wspomagania decyzji, wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, integracja z ERP,
 • Projektowanie systemów rekomendujących dla e-commerce,
 • Inne inteligentne systemy wykorzystywane w działalności firm: wspomagające nauczanie (LMS),; sys­temy wizyjne, Internet rzeczy, systemy wspomagania kreatywności, projektowanie i wdrażanie systemów eksperckich i baz wiedzy.
 • Informatyka medyczna: e-zdrowie, m-health, kliniczne systemy wspomagania decyzji w medycynie (np. wybór ścieżek klinicznych), roboty rehabilitacyjne.
 • Robotyka autonomiczna: projektowanie inteligentnych systemów sterowania, autonomicznych syste­mów decyzyjnych; roboty antycypacyjne i ich wdrożenia ((jeden z projektów powstałych z udziałem Fundacji zainicjowany w ramach SPIN uzyskał w bieżącym roku dofinansowanie w programie POIR
 • Zaawansowana snsoryka: interfejsy mózg-komputer (BCI) dla robotyki, sieci senso­rów, systemy monitoringu wizyjnego, rozpoznawanie obrazów i sekwencji video.
 • Inżynieria środowiska i infrastruktura smart cities: technologie proekologiczne, biotechnologia, zarządzanie środowis­kiem naturalnym, energie odnawialne: biopali­wa płynne, energia wodna, w tym zarządzanie systemami zbiorników wodnych, technologie dla małych elekt­rowni wodnych (MEW), intelige­ntne systemy opomiaro­wania mediów, systemy zaopa­trzenia w wodę, analizy oddzia­ły­wania na środowisko, LCA, wdrażanie EMAS i ISO 27000.

Ze względu na duże zróżnicowanie branżowe firm zainteresowanych udziałem w projekcie, usługi są dostosowane do konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Usługi w ramach projektu SPIN dla małopolskich przedsiębiorców są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane w ramach obowiązującego limitu pomocy de minimis, pokrywają oni jedynie 23% VAT od ceny netto usługi.

Technologie informacyjne i komunikacyjne to jeden spośród tematów, w których wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy z Małopolski. W ramach projektu SPIN działa aż 8 Centrów Transferu Wiedzy, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Zachęcamy przedsiębiorców, którzy planują wprowadzanie innowacji w swojej firmie do kontaktu z Punktem Kontaktowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, tel. 12 29 90 662, 12 29 90 827, e-mail: spin@umwm.malopolska.pl lub bezpośrednio do Centrum Transferu Wiedzy działającego w ramach projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.spin.malopolska.pl  oraz na Facebookowym profilu SPIN https://www.facebook.com/spin.malopolska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj